Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

2009.10.18

Alapszabály

 

 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alapító tagok egyesületet alapítanak és működtetnek.

 

1. Az egyesület neve: Oroklán Lovas Egyesület.

                               

2. Az egyesület székhelye: 8947 Zalatárnok, Táncsics u. 31.

    Az egyesület telephelye: 8947 Szentkozmadombja, Arany János utca 1.    

 

3. Az egyesület jogi helyzete: Önálló jogi személy. Közhasznú szervezet.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

4. Az egyesület célja: Zalatárnokon és környékén a sport támogatása, sporttevékenység végzése, a túra és sportlovaglás népszerűsítése, lovaglás oktatása, ezen sportot kedvelő személyek szervezett keretek közötti együttműködésének elősegítése.

A magyar lovas kultúra és hagyomány őrzése, terjesztése, lovas íjászat művelése, hagyományainak ápolása, nomád életmód bemutatása.

A magyar harcművészet  művelésében, terjesztésében való közreműködés.

A határon túli magyarsággal, rokon népekkel lovas sporton keresztül történő kapcsolattartás.

A magyar lovas kultúra és hagyományok bemutatása és népszerűsítése külföldön.

A hátrányos helyzetű, valamint roma gyerekek lovas sporton keresztül történő társadalomba integrálásának elősegítése.

Szentkozmadombja községben hagyományosan megrendezett fogathajtó verseny támogatása, programokban és azok bővítésében  való közreműködés.

Arvisura ismeretanyagának terjesztése.

 

5. Az egyesület közhasznú tevékenysége során ellátott közfeladat

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. tv. 26. § c) 14. pontjában meghatározott „sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével” közhasznú tevékenységet látja el.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

 

6. Az egyesület logoja és pecsétje

Az egyesület logoját és pecsétjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

7. A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése, a tagok jogai és kötelezettségei

7.1. Az egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, amely az egyesület alapszabályát elfogadja, tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz.

7.2. A tagfelvételi kérelmet a titkárhoz kell benyújtani, amely tartalmazza a kérelmező személyi adatait, valamint azt, hogy a kérelmező az egyesület alapszabályának minden rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7.3. A kérelmet az elnökség bírálja el, elutasítás esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a taggyűléshez lehet panasszal élni. A határidő kezdő napja a kézhezvételt követő nap. Az elnökség a kérelmet határozattal bírálja el. A határozatot az elnök írja alá.

A taggyűlés a panaszról a soron következő gyűlésén dönt. A taggyűlés határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs.  

7.4. A tagsági jogviszony az elnök határozatának jogerőre emelkedésétől kezdődik.

7.5. A titkár a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

- a bejegyzés sorszámát,

- tag nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét

- tagsági jogviszony keletkezésének napját,

- tagsági jogviszony megszűnésének napját,

- tagsági jogviszony megszűnésének okát.

7.6. A tagsági jogviszony megszűnik:

- a tag kilépésével,

- a tag törlésével,

- a tag halálával,

- ha a tagsági jogviszony fenntartása jogszabályba vagy alapszabályba ütközik,

- ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségét három egymást követő hónapon keresztül nem teljesíti.

7.7. A tag a kilépési nyilatkozatát írásban nyújtja be az elnök részére. A tag a kilépés időpontját megjelölheti, ennek hiányában a kilépési nyilatkozat elnökhöz történő benyújtásának napja a tagsági jogviszony megszűnésének napja.

7.8. A tag törlésére kerül sor, ha:

- tag az egyesülettel szemben fennálló személyes kötelezettségeinek  folyamatosan nem tesz eleget,

- szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélték,

- az egyesület tagságára méltatlanná válik, mert erkölcstelen, züllött életet él, az emberi együttélés általánosa elvárt és elfogadott szabályait súlyosan és tartósan megszegi,

- az önként vállalt kötelezettségeit ismételten saját hibájából nem teljesíti, és ebből az egyesületre vagy a tagok egy részére nézve anyagi vagy erkölcsi hátrány származik.

7.9. A tagsági jogviszony törlését bármely tag kezdeményezheti a taggyűlésnél. A kezdeményezést az elnöknek kell benyújtani, aki az elnökség soron következő gyűlése elé terjeszti. A tagsági jogviszony törlésének napja a taggyűlési határozat meghozatalát követő 15. nap.

7.10. A tag jogai:

- részt vehet az egyesület munkájában, hazai és nemzetközi rendezvényein, bemutatóin, előadásain, táborain, egyéb programjain,

- jogosult igénybe venni az egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit, felszereléseit, berendezéseit, rendeltetésszerűen használhatja az egyesület ingatlan és ingó vagyontárgyait,

- választhat és választható bármely egyesületi tisztségre,

 - véleményét szóban és írásban kifejtheti, a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az egyesületen belül szabad kezdeményezéssel élhet, másokhoz csatlakozhat,

- betekinthet az egyesület működésével összefüggésben keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet.

7.11. A tag kötelességei:

- betartani az egyesület alapszabályát, a taggyűlés és az elnökség határozatait,

- önként vállalt feladatainak a legjobb tudása szerint eleget tenni,

- tagdíjat fizetni,

- olyan magatartást tanúsítani, amely az egyesülethez méltó.

 

8.  Az egyesület szervezete

 

8.1. Taggyűlés

8.1. Az egyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott taggyűlés, amely szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart.

8.2. A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály megállapítása és módosítása,

b.) az évi költségvetés meghatározása,

c.) az elnökség évi beszámolójának elfogadása,

d.) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválás kimondása,

e.) az egyesület feloszlásának kimondása,

f.) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása,

g.) az elnökség, a felügyelő bizottság, egyéb tisztségviselők megbízása, visszahívása.

8.3. Az elnök összehívja és vezeti a taggyűlést. Akadályoztatása esetén a titkár jár el. A titkár akadályoztatása esetén a gazdasági vezető jár el.

8.4. A taggyűlés összehívása írásos meghívóval történik. Az taggyűlés meghívóját és az előterjesztéseket a tagoknak, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 3 nappal korábban megkapják Az ülések időpontjáról, helyéről és napirendjéről a nyilvánosságot is tájékoztatni kell a székhely szerinti település hirdetőtábláján való kifüggeszté­sével. A meghívót az elnök írja alá. A taggyűlés az egyesület székhelyétől eltérő helyre is összehívható.

8.5. A taggyűlés meghívójának tartalmaznia kell:

-  az taggyűlés helyét, kezdési időpontját,

-  a javasolt napirendi pontokat, előterjesztőik nevét, tisztségét.

8.6. A rendkívüli ülések összehívása telefonon, vagy személyesen is történhet.

8.7.  A taggyűlés ülésére meg kell hívni:

-  a tagokat,

-  a napirend előadóját,

-  akit az elnök megjelöl.

8.8. Taggyűlésen a tagok szavazati joggal vesznek részt, amely magában foglalja a tanácskozás jogát is, a 8.7. pontban meghatározott egyéb személyeket tanácskozási jog illeti meg.

8.9. A taggyűlés ülésének összehívására indítványt tehet bármely tag az elnöknél.

8.10. A taggyűlés ülése nyilvános, azon bármely személy szabadon részt vehet a taggyűlési munka zavarása nélkül.

8.11. A Taggyűlés zárt ülést tarthat a vagyonával való rendelkezés tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

Zárt ülésen a taggyűlés tagjai, továbbá meghívása esetén az érintett és szakértő vesz részt.

Zárt ülés megtartását bármelyik tag indítványozhatja.

Zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe csak a tagok vagy kizárólag az őt érintő napirendbe vagy annak részébe  a tárgyban közvetlenül érdekelt ügyfél, vagy megbízottja tekinthetnek be.

Zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást az elnök adhat.

8.12. Az elnök a taggyűlés vezetése során:

a.) üdvözli a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyv-hitelesítőket és a jegyzőkönyvvezetőt, és taggyűlést megnyitja,

b.) javaslatot tesz a taggyűlés napirendjére, ha szükséges, bejelenti a zárt ülés tartását,

c.) tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző taggyűlésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről.

d.) ismertetést ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a taggyűlés tartásának idején  nyilvántartott tagok több mint a fele jelen van. Amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, úgy 3 napon belül ugyanazon napirendekkel az elnök ismételten összehívja a taggyűlést, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt taggyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül csak akkor lehet határozatképes, ha erre a tényre, erre a jogkövetkezményre előzetesen a  meghívóban a tagok figyelmét felhívják.  Az ismételten összehívott taggyűlésen a kiküldött napirendekben nem szereplő új napirend nem vehető fel

8.13. A taggyűlés a napirendről vita nélkül határoz. Az elnök az elfogadott napirendnek megfelelően az egyes előterjesztések felett vitát nyit, illetve javasolhatja egyes napirendek összevont tárgyalását. Az írásbeli előterjesztést az előadó szóban kiegészítheti. Az előadóhoz a tagok, a tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita lezárása előtt választ kell adni. A vita során az elnök határozza meg a hozzászólások sorrendjét. Az előterjesztő a javaslatot, illetve a tag módosító javaslatát a vita bezárásáig megvál­toztathatja és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja. A vita lezárására a hozzászólások időtartamának korlátozására a taggyűlés bármely tagja javasla­tot tehet. E javaslatról a taggyűlés vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.

8.14. Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra.

Először a módosító és a kiegészítő indítványokról dönt a taggyűlés - az elhangzás sorrendjében - majd a javaslatokkal és a módosításokkal kiegészített eredeti határozati javaslatokról.

A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatása, illetve a az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatása. A települési tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag javasla­tára a taggyűlés dönt. A kizárt települési tagot a határozatképesség szempont­jából jelenlévőnek kell tekinteni.

8.15.  A taggyűlés a döntéseit  határozati formában nyílt szavazással hozza. A taggyűlés a határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően  folyamatosan sorszámmal, évszámmal, hónap és nap számmal kell ellátni és fel kell tüntetni a „taggyűlési határozat” megjelölést. A határozatban fel kell tüntetni a döntés tartalmát, hatályát, a végrehajtásért felelős nevét, tisztségét, a végrehajtás határidejét, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A taggyűlési határozatokról a titkár ugyanezen tartalommal határidős nyilvántartást vezet.

8.16. A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell küldeni a végre­hajtásért felelős személyeknek és szervezeteknek, valamint – a zárt ülésen hozott határozat kivételével -  a nyilvánosságot is tájékoztatni kell a székhely szerinti település hirdetőtábláján való kifüggeszté­sével.

A határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztéseket, jelentéseket a titkár készíti elő, és az elnök terjeszti a taggyűlés elé.

Amennyiben a döntéshozatal során az igen és a nem szavazatok száma megegyezik, döntés nem született. A elnök ismételt szavazást rendel el. Ha döntés ekkor sem születik, az elnök szavazata dönt.

8.17. A tanácskozás rendjének fenntartásáról az elnök gondoskodik. Ennek során:

a.) figyelmezteti azt a hozzászóló, aki eltért a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáskor nem illő, sértő kifejezéseket használ,

b.) rendre utasíthatja ezt, aki a taggyűléshez méltatlan magatartást tanúsít.

A nyilvános taggyűlésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az elnök rendre utasíthatja a rendzavarót, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is kötelezheti.

Taggyűlés az ülésen megjelent személyek egyedi döntéssel kérdezési, hozzászólási jogot bizto­síthat a jelenlévő tagok többségének szavazata alapján.

Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.

 

9. Elnökség

9.1. Az egyesület ügyintéző, végrehajtó és képviseleti szerve az elnökség, amely a taggyűlések között általános hatáskörű szervként funkcionál.

9.2. Az elnökség tagjai:

- elnök,

- titkár,

- gazdasági vezető.

9.3. Az elnökség tagjait a taggyűlés 5 évre bízza meg. Az elnökség tagjaira bármely egyesületi tag javaslatot tehet, a jelölés elfogadásáról a jelölt nyilatkozik. Megbízást az a jelölt kap, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az elnök és a tagok korlátlanul újraválaszthatók.

 

9.4. Az elnökség tagjait a taggyűlés visszahívhatja.

Visszahívási okok:

- a 9.5. és 9.6. pontban rögzített feltételek már nem állnak fenn,

- az elnökségi tag feladatait legalább 3 hónap időtartamig folyamatosan önhibájából nem látja el.

 

9.5. Elnökségi tag az lehet, aki:

- tagja az egyesületnek,

- az adott tisztség ellátásához megfelelő szakképzettséggel, végzettséggel, szakértelemmel rendelkezik,

- nagykorú és cselekvőképes,

- közügyektől nincs eltiltva,

- vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

9.6. Nem lehet elnökségi tag (összeférhetetlenség) az, aki más elnökségi taggal

- házastárs,

- élettárs,

- egyeneságbeli rokon,

- testvér,

- testvér házastársa,

- házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,

- örökbefogadott és nevelt gyermek,

- örökbefogadó és nevelő szülő

viszonyban áll.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

9.7. Az elnökség testületként működik, évente szükség szerint, de legalább 1  nyílt ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze írásban a napirend megjelölésével. Az ülésre a felügyelő bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.  Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti le. Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Működésére egyebekben a taggyűlés működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

Az elnökség a határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően  folyamatosan sorszámmal, évszámmal, hónap és nap számmal kell ellátni és fel kell tüntetni az „elnökségi határozat” megjelölést. A határozatban fel kell tüntetni tartalmát, hatályát, a végrehajtásért felelős nevét, tisztségét, a végrehajtás határidejét, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A taggyűlési határozatokról a titkár ugyanezen tartalommal határidős nyilvántartást vezet.

A határozatokat a jegyzőkönyv elkészítését követő 15 napon belül el kell küldeni a végre­hajtásért felelős személyeknek és szervezeteknek, valamint a nyilvánosságot is tájékoztatni kell a székhely szerinti település hirdetőtábláján való kifüggeszté­sével.

9.8. Az elnökség feladat- és hatásköre:

- két taggyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét,

- dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az alapszabály vagy a taggyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.

9.9. Az elnökségi tisztség megszűnik:

- a tagsági jogviszony megszűnésével,

- a tisztségről való lemondással,

- összeférhetetlenség keletkezésével,

- visszahívással,

- a tisztség betöltését kizáró ok bekövetkeztével.

 

10. Elnök

10.1. Az egyesület vezetője és képviselője az elnök.

10.2. Az elnök feladat- és hatásköre:

- felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,

- szervezi az egyesület munkáját,

- koordinálja az elnökség tagjainak munkáját, és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a taggyűlés és a felügyelő bizottság határozataival összhangban legyenek,

- az egyesület nevében jogokat szerezhet, kötelezettséget vállalhat, szerződéseket köthet, más egyesületi tagnak meghatalmazást adhat konkrét ügyben, amelyről köteles a taggyűlésnek beszámolni,

- rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, bankszámla feletti aláírási jogot a gazdasági vezetővel együttesen gyakorolja,

- titkárral együtt gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

- intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyűlés vagy más tisztségviselő hatáskörébe.

 

11. Titkár

11.1. A titkár feladat- és hatásköre:

- akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt,

- segíti az elnököt az egyesület munkájának szervezésében,

- ellátja az egyesület ügyviteli feladatait, végzi az adatszolgáltatást,

- elkészíti a taggyűlés és az elnökség üléseinek írásos anyagait, és vezeti a jegyzőkönyvet,

- vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

- nyilvántartja a tagfelvételi kérelmeket, gondoskodik az elnökség elé terjesztésükről,

- az elnökkel együtt gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,

- feladatkörében ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés vagy az elnök megbízza.

 

12. Gazdasági vezető

12.1. A gazdasági vezető feladat- és hatásköre:

- intézi az egyesület gazdasági ügyeit, felelős a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok előírásainak betartásáért,

- elkészíti az éves költségvetést, az éves költségvetési beszámolót, közhasznúsági jelentést,

- kezeli a pénztárat,

- nyilvántartja a tagdíjbefizetéseket, havonta felszólítja a tagdíjfizetési kötelezettséget nem teljesítő tagokat, illetve tájékoztatja az elnököt a három havi tagdíjfizetési kötelezettség elmaradásáról,

-  ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja,

- elkészíti a felügyelő bizottság beszámolójának a vagyonkezelésről szóló részét,

- vezeti a könyvelést,

- gondoskodik az adók és illetékek megfizetéséről,

- feladatkörében ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés vagy az elnök megbízza.

 

14. Munkacsoportok

14.1. Az egyesület munkacsoportokat működtethet. Munkacsoportok:

- nemzetközi kapcsolatok munkacsoport,

- pályázatfigyelő munkacsoport.

14.2. A munkacsoport élén csoportvezető áll, aki szervezi és irányítja a csoport tevékenységét. A munkacsoport működése formálisan nem szabályozott.

14.3. A munkacsoport vezetőjét az elnökség bízza meg határozatlan időre, a megbízás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A csoportvezető szabadon választhatja meg a munkacsoport tagjait a nyilvántartott tagság köréből. A csoport tagjai kötelesek a vezető utasításai, iránymutatása szerint eljárni, a csoport tevékenységében a vezető által meghatározott körben közreműködni.  A csoportvezető az elnökségnek tartozik beszámolni tevékenységéről, tevékenysége során köteles az elnökség határozatait, utasításait betartani.

14.4. A nemzetközi kapcsolatok munkacsoport vezetőjének feladat- és hatásköre:

- javaslatot tesz az elnökség és a taggyűlés részére a nemzetközi kapcsolatok irányára, tartalmára,

- felderíti a nemzetközi együttműködés lehetőségeit, szervezi az együttműködést,

- kapcsolatot tart külföldi személyekkel, szervezetekkel,

- feladatkörében ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés vagy az elnök megbízza.

14.5. A pályázatfigyelő és kommunikációs munkacsoport vezetőjének feladat- és hatásköre:

- figyelemmel kíséri azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket az egyesület igénybe vehet,

- javaslatot tesz  a taggyűlés és  az elnökség részére pályázatokon való részvételre,

- közreműködik a pályázatok elkészítésében,

- javaslatot tesz pályázatok kapcsán együttműködési lehetőségekre, más civil szervezetekkel való együttműködésre,

- elnök felhatalmazása alapján sajtónyilatkozatot tesz,

- feladatkörében ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a taggyűlés vagy az elnök megbízza.

 

15. Felügyelő Bizottság

15.1. A felügyelő bizottság kizárólag a taggyűlésnek alárendelt, független ellenőrző szerv, amely 3 évenként beszámol a taggyűlésnek ellenőrzési tevékenységéről.

15.2. A felügyelő bizottság elnökét és két tagját a taggyűlés tagjai sorából 5 éves időtartamra bízza meg. Az elnökség tagjaira bármely egyesületi tag javaslatot tehet, a jelölés elfogadásáról a jelölt nyilatkozik. Megbízást az a jelölt kap, aki a legtöbb szavazatot kapta. Az elnök és a tagok korlátlanul újraválaszthatók.

15.3. A felügyelő bizottság tagjait a taggyűlés visszahívhatja.

Visszahívási okok:

- a 15.4. és 15.5. pontban rögzített feltételek már nem állnak fenn,

- a felügyelő bizottsági tag feladatait legalább 3 hónap időtartamig folyamatosan önhibájából nem látja el.

15.4. A felügyelő bizottság elnöke, tagja az lehet, aki:

- tagja az egyesületnek,

- nagykorú és cselekvőképes,

- közügyektől nincs eltiltva,

- büntetlen előéletű,

- vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

15.5. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja (összeférhetetlenség) az a személy, aki:

a) az elnökség elnöke vagy tagja,

b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

15.6. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre:

- őrködik az egyesület működésében, a vezetőség munkájában a jogszabályok, az alapszabály és más szabályzatok megtartása felett,

- figyelemmel kíséri a taggyűlés és az elnökség döntéseinek megvalósulását, különös tekintettel a tagok érdekeinek érvényesülésére,

- rendszeresen vizsgálja az egyesületi vagyon felhasználását, kezelését és megóvását,

- ellenőrzi a  pénzügyi rendelkezések megtartását, költségvetés végrehajtását.

15.7. A felügyelő bizottság feladata ellátása érdekében az elnökség tagjaitól és a munkacsoport vezetőitől jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság az ellenőrzés megkezdéséről, tárgyáról az ellenőrzött személyt és az elnököt köteles értesíteni.  Az elnök az ellenőrzésnél jelen lehet. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A felügyelő bizottság csekélyebb súlyú hiányosság esetén felhívja a vizsgált szerv, illetve tisztségviselő figyelmét a hiányosságra, illetve rámutat a helyes eljárásra.

A felügyelő szerv köteles a taggyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés vagy az elnökség döntését teszi szükségessé,

Ha a taggyűlés vagy az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi  meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Az intézkedésre jogosult taggyűlést vagy elnökséget a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelt esetén a taggyűlés vagy elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

 

15.8. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga határozza meg.

 

16. Az egyesület pénzforrásai, vagyona és gazdálkodása

 

16.1. Az egyesület pénzforrásai:

a.) tagok által fizetett tagdíj. A tagdíj mértékét évente költségvetése elfogadásakor a taggyűlés határozza meg. Önálló keresettel nem rendelkező azon kiskorú esetében, akinek bármely szülője egyesületi tag, a tagdíj 50 %-ának megfelelő összeg a havi tagdíj. A tagdíjat minden hónap 10. napjáig a gazdasági ügyintézőnél a házipénztárba kell befizetni. A tagok a tagdíjat hóközi belépés esetén is egész hónapra fizetik meg.

b.)gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,

c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

 

16.2. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok keretei között önállóan gazdálkodik. Bevételeit rendezvények tartásával növeli. Tartozásaiért a vagyonával felel.

16.3. Az egyesület vagyona, gazdálkodása során elért eredménye az alapszabályban meghatározott tevékenységek megvalósítására használható fel, az osztható fel. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

16.4.  A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai):

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

16.5. Az egyesület éves beszámolóját a gazdasági vezető készíti elő, és az elnök terjeszti a taggyűlés elé legkésőbb a tárgyévet követő év március 15. napjáig. Az éves beszámoló írásbeli anyagát a tagok részére a meghívóval együtt meg kell küldeni. Az éves beszámoló elfogadásának rendjére az általános szabályok vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a taggyűlés az éves beszámolót nem fogadja el, úgy az elnök 15 napon belül köteles a módosított, kiegészített beszámolót a taggyűlés elé terjeszteni. Az éves beszámolót a székhely szerint helységben a szokásos módon ki kell függeszteni, illetve a titkár köteles azt másolatban az érdeklődőknek átadni.

16.6. Az alapszabály szerinti tevékenység és gazdálkodás legfontosabb adatait az egyesület honlapján  is nyilvánosságra hozza.

 

17. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje

Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokat a titkár kezeli. A titkár a beérkezett és kiküldött anyagokról évente folyószámos és betűsoros iktatást vezet. Az iratokat tárgyanként együtt kell kezelni. Az iratokat a titkár őrzi, az iratok nem selejtezhetők. Az iratokba az iratőrzési helyen bárki betekinthet, azokról másolatot készíthet. Az iratbetekintési igényt a titkárnál kell írásban vagy személyesen szóban bejelenteni. Az iratbetekintést az elnök írásban engedélyezi, feltüntetve az iratbetekintéssel érintett irat ügyszámát, tárgyát, az iratbetekintést végző személy nevét. Az eredeti irat őrzési helyéről nem vihető el. Az iratbetekintési jog munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között gyakorolható.

 

18. Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja

18.1. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében ismeretterjesztő programokat, előadásokat, táborokat szervez. Kapcsolatot és együttműködési lehetőségeket keres hasonló célok érdekében működő személyekkel, szervezetekkel. Rendezvényei jellegét céljai megvalósítása érdekében alakítja.

Nemzetközi kapcsolatot épít ki, keresi a határon túli magyarsággal való együttműködési lehetőségeket.

Hangsúly fektet a gyermekek hagyományismeretének fejlesztésére. Törekszik a hátrányos helyzetű és roma gyerekek egyesületi munkába történő bevonására, kapcsolódási pontot nyújtva a társadalom más rétegeihez, értékek, célok megtalálásához.

Megköveteli a tagoktól az önművelést, az egyesület tagjainak szervezett programokban való aktív részvételét.

Pályázati, támogatási lehetőségek igénybevételét keresi.

18.2. Az egyesület ingatlan és ingó vagyontárgyait a tagok rendeltetésszerűen, az állaguk megóvására törekedve használhatják. Az egyesület székhelyén lévő felszerelések a szakmai vezető engedélyével, felügyelete alatt, ellenőrzése mellett használhatók.

Az egyesületi tagsághoz nem tartozó személyek az adott programhoz kapcsolódóan, abban a körben jogosultak a felszerelések rendeltetésszerű használatára, a programfelelős engedélyével, felügyelete alatt, ellenőrzése mellett.

 

19.  A társadalmi szervezet megszűnése

19.1. Megszűnik az egyesület, ha:

- a taggyűlés a feloszlását egyszerű többséggel kimondja,

- a bíróság az egyesületet feloszlatja,

- a bíróság az egyesület megszűnését megállapítja,

- más egyesülettel egyesül.

 

19.2. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonát az érvényes tagsági viszonnyal rendelkezők között kell a megalakulás óta összesen befizetett tagdíjak arányában felosztani.

19.3. A taggyűlés felszámoló bizottságot bíz meg a vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. A taggyűlés felszámoló bizottságként az elnökséget, vagy külön, megfelelő szakképzettségű személyeket bízhat meg írásban.

19.4. A felszámoló bizottság először számba veszi az egyesület vagyoni helyzetét, majd elkészíti a hitelezők jegyzékét, feltüntetve a tartozások összegét is. Ezt követően értesíti a hitelezőket, hogy követeléseiket  pontosan, összegszerűen, a jogcím közlésével jelentsék be. Ezt követi a vagyontárgyak indokolt mértékű értékesítése, követelések behajtása, tartozások kiegyenlítése. A felszámoló bizottság a felszámolásról mérleget és ezt indokoló zárójelentést készít, amely tartalmazza a tiszta vagyon felhasználását is. A taggyűlés a mérleget jóváhagyja. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra hozza a Zalai Hírlapban.

 

20. Záró rendelkezések

20.1.Az alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.,  a társadalmi szervek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadóak.

20.2. Az alapszabály elfogadását követő napon lép hatályba.

20.3. Az alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a 2011. január 24. napján kelt alapszabály hatályát veszti.

 

Az alapszabályt az egyesület 2012. március 14-én megtartott taggyűlésén megvitatta, majd elfogadta.

 

Zalatárnok, 2012. március 14.

 

 

 

 

                                                            Vajminé Simon Annamára                                                                                                                                                                          elnök

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Where Can I Buy Cheap Viagra KelDosy

(KelDosy, 2019.09.28 03:37)

Cialis In 24 Ore Online Pharamacy <a href=http://boijoy.com>levitra bayer generique</a> Tadacip 60mg Bentyl 20mg Website